606 417 155

od pon. - pt. do 8:00 do 16:00

koszyk

{{ itemsCount }} szt

Regulamin

Regulamin sklepu www.nordplex-sklep.pl
należącego do P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak.

§1: Postanowienia ogólne

1.Sprzedaż towarów prowadzona jest przez Sprzedawcę P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak z siedzibą pod adresem ul. Łazy 5F 27-200 Starachowice, wpisanego do CEIDG, posługującego się numerem NIP 664 131 26 24, REGON 291072904. Sprzedaż prowadzona jest poprzez sklep internetowy nordplex-sklep.pl. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy poprzez adres e-mail: sklep@nordplex-sklep.pl telefon kontaktowy: 606 417 155 drogą listową na adres siedziby sklepu.

2. Jeżeli w Regulaminie użyto poniższych terminów należy przez nie rozumieć:

1) P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak z siedzibą pod adresem ul. Łazy 5F 27-200 Starachowice, wpisanego do CEIDG, posługującego się numerem NIP 664 131 26 24, REGON 291072904;

2) Kupujący/klient – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Sklepie nordplex-sklep.pl lub dokonująca zakupu poprzez konto gościa. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami;

3) Konsument- Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

4) Sklep internetowy- sklep internetowy prowadzony przez P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak dostępny na stronie internetowej www.nordplex-sklep.pl

5) Zamówienie- należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające ilość i rodzaj towaru który znajduje się w asortymencie Sklepu internetowego w momencie składania zamówienia, sposób dostarczenia towaru, sposób zapłaty oraz dane Klienta;

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak z siedzibą pod adresem ul. Łazy 5F 27-200 Starachowice. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą i jest wiążący dla obu stron.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest udostępniony na stronach Sklepu podczas składania zamówienia.

7. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Sklepie nordplex-sklep.pl lub dokonująca zakupu poprzez konto gościa.

8. Każdy Klient dokonujący zakupu u Sprzedawcy jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.

§2: Składanie zamówienia oraz przedmiot sprzedaży

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym nordplex-sklep.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych, chyba że Sprzedawca zaznaczył inaczej w treści opisu przedmiotu sprzedaży.

2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów w Sklepie nordplex-sklep.pl

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

5. Aby złożyć zamówienie Kupujący powinien:

– kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” na stronie zamawianego przedmiotu,
– następnie kliknąć „koszyk”, następnie „zatwierdź i zapłać”
– stworzyć nowe konto bądź zalogować się, jeśli Klient posiada już konto w Sklepie,
– możliwe jest również dokonanie zakupu poprzez konto gościa, bez potrzeby rejestracji,
– wypełnić pola adresu do wysyłki zakupionego towaru,
– wybrać jedną z dostępnych opcję dostawy zakupionego towaru,
– wybrać jedną z dostępnych opcję płatności za zakupiony towar,
– zaakceptować wymagane pola jak Przeczytałem/am i akceptuję regulamin
– potwierdzić złożenie zamówienia klikając na pole ” Kupuję i płacę”.
– Sklep przesyła na adres e-mail podany podczas składania zamówienia potwierdzenie rejestracji Klienta oraz przyjęcia zamówienia.

§3: Formy dostawy oraz formy płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem: przesyłka kurierska za pośrednictwem kuriera DHL, przesyłka kurierska pobraniowa za pośrednictwem kuriera DHL.

2. Zamówione produkty dostarczamy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Koszt transportu wyliczany jest automatycznie przy zamawianiu towaru i zostaje doliczony do ceny towaru.

4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w opisie przedmiotu.

5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty: przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr rachunku: 93 1020 2674 0000 2102 0002 5940), szybkie przelewy z Przelewy24, płatność przy odbiorze (wybór przesyłki kurierskiej pobraniowej).

§4: Realizacja zamówienia

1. Realizacja za­mó­wie­nia po­lega na jego przy­go­to­wa­niu do wy­syłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zre­ali­zo­wane z chwilą przy­go­to­wa­nia za­mó­wie­nia do wy­syłki.

2. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

3. Dla zamówień realizowanych przedpłatą na konto bankowe, maksymalny termin realizacji zamówienia, liczony od dnia potwierdzenia wpłaty do dnia wysłania towaru, wynosi maksymalnie 4 dni robocze.

4. Klient powinien zapłacić za złożone zamówienie w ciągu 7 dni od chwili zawarcia umowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.

5. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez stronę www.nordplex-sklep.pl. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej, bądź dokonać zakupu poprzez konto gościa i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Przesyłki wysyłamy codziennie w godzinach: 13:00 – Poczta Polska, 16:00 – kurier DHL.

§5: Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.poz. 827 z późn. zm) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 2 i 3 poniżej. Pouczenie i prawie odstąpienia od umowy zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy które ponosi Konsument stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak, P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– dla umowy, w wykonaniu której P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, partii lub części;

– dla pozostałych umów-od dnia zawarcia umowy;

3. Klient aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -pismo wysłane pocztą na adres Firmy lub pocztą elektroniczną na adres biuro.P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak@gmail.com bądź biuro@nordplex-sklep.pl z dopiskiem zwrot. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument poinformował P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres podany w §1 pkt 1 niniejszego regulaminu z dopiskiem zwrot towaru.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak zwróci wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– zawartej w drodze aukcji publicznej;
– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.Wyklucza się możliwość zwrotu produktów konfigurowanych indywidualnie lub sprowadzanych na specjalne zamówienie, jak również oprogramowania którego sposób dystrybucji wyklucza możliwość sprawdzenia czy nie zostało wcześniej zainstalowane.

§6: Rękojmia

1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak ponosi odpowiedzialność wobec Klientów za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.121 z późn.zm) w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie: pismo wysłane pocztą na adres Firmy lub pocztą elektroniczną na adres sklep@nordplex-sklep.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno w szczególności zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź jeżeli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną,datę nabycia towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, rodzaj reklamowanego towaru, a także żądanie Klienta a także preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć dowód zakupu towaru np. kopia paragonu lub faktury, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenie reklamacji stanowi jedynie przykład z którego Klient może skorzystać, w żadnym razie nie wpływa to na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy pokrywa P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

6. P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§7: Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru.

2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu na stronach Sklepu.

§8: Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak
3) Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów – adres strony inetrnetowej www. federacja-konsumentow.org.pl

2. Konsument może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE -rozporządzenie w sprawie ODR w sporach kosnumenckich. Europejska Platforma ODR ma ułatwić skuteczne, szybkie, i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internt sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Link do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr

3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporu konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adres www.uokik.gov.pl

4. Adres strony internetowej Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach : http://wiihkielce.pl/

5. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych polubownych sądów znajduje się na stronie internetowej : https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

6. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny-obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§9: Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak z siedzibą pod adresem ul. Łazy 5F 27-200 Starachowice.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia, realizacji reklamacji/zwrotu, kontaktu z klientem związanego z realizacją zamówienia oraz wysyłki towaru.

3. Wszelkie informacje o danych osobowych, sposobie i celach ich przetwarzania oraz o prawach osób pozostawiających swoje dane osobowe, znajdują się w Polityce Prywatności.

5. Wszystkie dane osobowe są chronione przed dostępem osób trzecich.

§10: Postanowienia końcowe.

1. P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

2. W sprawach nieuregulowanych z niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn zm.) a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r poz 827).

ZAŁĄCZNIK Nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

– w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

-w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własnośći wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

– w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

– zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak Agata Nyga o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -pismo wysłane pocztą na adres Firmy lub pocztą elektroniczną na adres biuro.P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak@gmail.com bądź biuro@nordplex-sklep.pl z dopiskiem zwrot.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przy- sługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak
ul. Łazy 5F
27-200 Starachowice

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK numer 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat:

P.U. i P. EFEKT A.Bernaciak
ul. Łazy 5F
27-200 Starachowice

sklep@nordplex-sklep.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*))/o świadczenienastępującej usługi(*)

Opis towaru (nazwa, ilość, cena jednostkowa brutto)

………………………………………………………….. ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………

. ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………..

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………

–Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.